Projekty odrzucone / Refused Projects

Tytył pracy: Projekty odrzucone. 

2015

Grawerowane tabliczki aluminiowe 25x25 cm

Rysunki projektów, które zostały odrzucone przez artystę na etapie tworzenia bądź przez różnego rodzaju komisje konkursowe wybierające projekty do realizacji w ramach grantów i rezydencji. 

Work title: Refused Projects. 

2015

Etched aluminium plates 25x25 cm

Images of projects rejected by the artist during creation process or by different application comities choosing projects to be realised for grants and during residences. 


M refused01
L refused02
M refused03

Society depends on the UniverseProjekt stypendialny finansowany przez m.st. Warszawę - Dzielnicę Wawer.