DOB1000609

L anna zagrodzka dob1000609 9
L annazagrodzka 1 dpi300
M anna zagrodzka dob1000609 15
M anna zagrodzka dob1000609 14
L anna zagrodzka dob1000609 10

Projekt Anny Zagrodzkiej DOB1000609 powstał podczas stażu w cukrowni Dobrzelin, tworzyła go, przygotowując jednocześnie pracę inżynierską na Politechnice Łódzkiej.

Artystka śledzi proces produkcji. Prowadzi notatnik, w którym przekazuje dane naukowe w formie wizualnej. Syntetyzuje formy architektury, maszyn i przetwarzanego surowca. Zaciera granicę między badaniem naukowym a sztuką, sprowadzając rzeczywistość przemysłową do medytacyjnych form filmowych.

Dokumentacja naukowa nabiera w projekcie DOB1000609 charakteru osobistego. Wypełnia się idea jedności. Zanika napięcie pomiędzy tym, co mechaniczne i racjonalne, a tym, co intuicyjne i metafizyczne. Najciekawsze jest właśnie połączenie tych dwóch światów. Patrząc na prace Zagrodzkiej, widzimy jej dokonania i strukturę fabryki jako nierozdzielną część Kosmosu.


Anna Zagrodzka produced her DOB1000609 project during an internship at Dobrzelin sugar factory, while at the same time working on her engineer’s thesis at Łódź University of Technology.

The artist traces the production process. She keeps a journal in which she conveys scientific data in visual form. She synthesises forms of architecture, machines and processed materials. She blurs the boundary between scientific research and art, reducing industrial reality to meditative film forms.

In the DOB1000609 project, scientific documentation takes on a personal character. The idea of unity is fulfilled. The tension between the mechanical and rational and the intuitive and metaphysical vanishes. Most interesting is the combination of these two worlds. Looking at Zagrodzka’s works, we see her accomplishments and the structure of the factory as an inextricable part of the universe.



Society depends on the Universe



Projekt stypendialny finansowany przez m.st. Warszawę - Dzielnicę Wawer.